Sát Tết Âm lịch, loạt doanh nghiệp liên quan Vạn Thịnh Phát bị UBCKNN xử phạt nặng

Thứ 3, 06/02/2024 15:03
4 trên tổng số 8 doanh nghiệp vừa bị UBCKNN xử phạt có mối liên quan tới Vạn Thịnh Phát.

Mới nhất, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKN) đã công bố hàng loạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính liên quan tới hoạt động phát hành trái phiếu.

Cụ thể, UCKNN ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần WorldWide Capital do không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu gồm: Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WWCCB2223001 và trái phiếu WWCCB2223002; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022 và bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

UBCKNN cũng ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Wealth Power do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đã được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu WPCCB2122001. Công ty gửi nội dung CBTT cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu; Báo cáo tài chính bán niên năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2022.

Tương tự, Ủy ban xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Vast King do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu VKICB2225001.

Tiếp tục, UBCKNN ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Tường Khải do đã có hành vi không gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu TKCCB2223001.

Ủy ban xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World do không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World gửi nội dung CBTT không đúng thời hạn cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu SNW-2018.10; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021.

Ủy ban ban hành quyết quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng Minh Trường Phú do công ty không gửi nội dung CBTT cho HNX đối với tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2022, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022, Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022, Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; CBTT về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu MTPCB2223001). Công ty gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022.

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side cũng nhận quyết định xử phạt do không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Eagle Side không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu EGSCB2223001.

Đồng thời, Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh bị UBCKNN xử phạt do không gửi nội dung CBTT định kỳ cho HNX đối với các tài liệu: Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2022; Báo cáo tài chính năm 2022; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2022; Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu bán niên năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023; Báo cáo tài chính bán niên 2023. Công ty cổ phần Xây dựng Kiến Hưng Thịnh không gửi nội dung CBTT cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn đối với trái phiếu KHTCB2223001 và trái phiếu KHTCB2223002.

Mỗi doanh nghiệp kể trên đều bị xử phạt số tiền là 92,5 triệu đồng.

Trong số những cái tên được nhắc tới, đáng chú ý có Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sunny World được biết tới là một trong những doanh nghiệp liên quan tới Vạn Thịnh Phát khi tạo lập gói trái phiếu mã SNWCH1823001 với giá trị phát hành 2.400 tỷ, phát hành tháng 10/2018 và đáo hạn vào tháng 10/2023. Vốn điều lệ của Sunny World hiện đạt 800 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, tại ngày 30/6/2020, tổng tài sản đạt 4.921 tỷ và tổng nợ đạt 3.411 tỷ.

Ngoài ra, WorldWide Capital, Wealth Power và Xây dựng Kiến Hưng Thịnh cũng có nhiều mối liên quan tới Vạn Thịnh Phát.

Tuệ Giang

Cùng chuyên mục

Thực hư chuyện cựu HLV đội tuyển Trung Quốc nhận án tù chung thân

Thứ 7, 24/02/2024 16:01
Một nguồn tin gần đây đã cho biết HLV Li Tie phải chịu hình phạt nặng sau những scandal với bóng đá Trung Quốc.

Đây là nhẫn thuật mạnh nhất trong Naruto và chỉ xuất hiện một lần trong manga

Thứ 7, 24/02/2024 15:55
Fury là 1 cấm thuật mà khi kích hoạt có thể tạo ra một vụ nổ lớn đến mức xóa xổ mọi thứ trong phạm vi gần đó trong nháy mắt.

Chẳng cần ‘thả thính’ đại gia, nữ công nhân nhà máy gây xôn xao mạng xã hội khi kiếm 103 tỷ đồng, thành tỷ phú tự thân với đám cưới trong mơ

Thứ 7, 24/02/2024 15:47
Đại gia không có nhưng tiền thì nhất định phải đầy túi. Khi bạn giàu, tình yêu sẽ tự tìm đến.

Trích xuất 2 camera an ninh vụ xe đầu kéo lật giữa đường trong sáng thứ 7

Thứ 7, 24/02/2024 15:46
Xe đầu kéo lật đã va chạm với một xe tải chở ga lưu thông hướng ngược chiều. Diễn biến vụ tai nạn cũng như những hình ảnh ghi lại tại hiện trường nhanh chóng hút sự quan tâm của dư luận trong ngày cuối tuần.

Game huyền thoại "Đế chế" (AoE) sắp lên mobile

Thứ 7, 24/02/2024 15:21
Tựa game chiến thuật thời gian thực kinh điển Age of Empires sẽ có mặt trên nền tảng di động vào năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Audi Q8 e-tron lên lịch về Việt Nam giữa năm nay: Giá dự kiến 3,8 tỷ, chạy gần 600km/sạc, tương thích hơn 100 trạm sạc

Thứ 6, 23/02/2024 07:20
Đối thủ của Audi Q8 e-tron sắp về Việt Nam sẽ là Mercedes-Benz EQE SUV với mức giá xấp xỉ 4 tỷ đồng.

iPhone 15 gặp lỗi Bluetooth

Thứ 6, 23/02/2024 09:53
Người dùng cho biết tình trạng này chưa từng xảy ra trên các dòng iPhone trước đây.

“Nữ hoàng phòng trà thế hệ mới” bắt tay với một Quán quân hot nhất nhì Vbiz 2023, ra mắt sản phẩm mới đầy ma mị và nồng nàn

Thứ 6, 23/02/2024 11:39
Sự kết hợp của 2 giọng ca tạo tiếng vang từ show truyền hình Ca sĩ mặt nạ khiến khán giả thích thú và mong chờ.

Lộ diện nhân vật yếu nhất trong Genshin Impact, người người nhà nhà đều "ghẻ lạnh"

Thứ 6, 23/02/2024 13:53
Phải đen đủi lắm thì các game thủ Genshin Impact mới "quay" được vị tướng này.

Thanh toán QR Code còn nhiều cơ hội để bùng nổ hơn nữa

Thứ 6, 23/02/2024 15:20
Trong bối cảnh QR code đang được cả xã hội ủng hộ, các ngân hàng và trung gian thanh toán cũng nhanh chóng "vào cuộc".
xe.nguoiduatin.vn