4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách

Thứ 2, 05/02/2024 20:53
4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen ngợi tài năng là những ai?

Gia Cát Lượng được người đời xưng tụng là bậc trí giả xuất sắc của thời Tam Quốc và lịch sử Trung Quốc. Không chỉ túc trí đa mưu, cách nhìn người của Gia Cát Lượng còn khiến hậu thế nể phục vì độ chính xác.

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách- Ảnh 1.

Gia Cát Lượng được người đời xưng tụng là bậc trí giả xuất sắc của thời Tam Quốc và lịch sử Trung Quốc. (Ảnh: Sohu)

Vậy trong số các mãnh tướng thời Tam Quốc, ai là người được Khổng Minh đánh giá cao nhất?

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng tán thưởng hết lời

1. Hướng Sủng

Hướng Sủng (? - 240), không rõ tên tự, là tướng lĩnh nhà Thục Hán. Hướng Sủng lúc đầu chỉ là một võ tướng tầng trung dưới trướng Lưu Bị, vào giai đoạn Ngũ hổ tướng nổi như cồn, Hướng Sủng có rất ít cơ hội để xuất đầu lộ diện. Nhưng vào năm Chương Võ thứ 20 (tức năm 223), khi trận Di Lăng diễn ra, Hướng Sủng đã không nề hà nguy hiểm, ung dung không sợ hãi mà chỉ huy quân đội đâu ra đấy, cuối cùng, quân đội mà ông chỉ huy hầu như không có sự thương vong nào, trở thành điểm sáng duy nhất trong trận Di Lăng.

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách- Ảnh 2.

Cả đời Gia Cát Lượng chỉ đề cử với Lưu Thiện một người là Hướng Sủng do đó ông có thể được coi là mãnh tướng mà Khổng Minh tán thưởng nhất. (Ảnh: Sohu)

Năm 227, thừa tướng Gia Cát Lượng xuất quân đến Hán Trung, chuẩn bị bắc phạt. Trước khi đi, Gia Cát Lượng dâng Xuất sư biểu trần thuật tâm sự, trong đó có đoạn tiến cử Hướng Sủng: "Tướng quân Hướng Sủng, tính tình đức hạnh, hiểu rõ việc quân, được mài giũa qua việc ngày trước, Tiên đế khen là có năng lực, mọi người tiến cử Sủng làm đốc. Thần cho rằng việc trong quân doanh, nên cùng hắn bàn bạc, nhất định khiến quân đội hòa thuận, phối trí thích đáng. Nhờ đó, Sủng được thăng chức Trung lĩnh quân, chủ trì cấm quân, tuyển chọn, giám sát các tướng lĩnh."

Cả đời Gia Cát Lượng chỉ đề cử với Lưu Thiện một người là Hướng Sủng do đó ông có thể được coi là võ tướng mà Khổng Minh tán thưởng nhất.

2. Khương Duy

Khương Duy (202-264) nguyên là một quan nhỏ của Tào Ngụy, ông bất đắc dĩ đã phải hàng Thục Hán, phục vụ dưới quyền Gia Cát Lượng, rồi Tưởng Uyển, Phí Y. Sau khi Phí Y bị ám sát, Khương Duy nắm được binh quyền và nhiều lần tấn công Tào Ngụy nhằm kế tục di nguyện khôi phục nhà Hán của Gia Cát Lượng, nhưng kết quả là khi thắng khi bại, không giành được thắng lợi đủ lớn. Cuối cùng quân Ngụy tấn công, vua Thục Hán là Lưu Thiện bạc nhược đầu hàng, tuy nhiên Khương Duy vẫn giữ vững lòng trung, ông không chịu làm hàng tướng mà lập kế khôi phục nhà Thục Hán, nhưng cuối cùng thất bại và tử trận.

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách- Ảnh 3.

Gia Cát Lượng sau khi quan sát xem xét kỹ Khương Duy, nhận thấy ông tài trí hơn người nên mới trọng dụng. (Ảnh: Sohu)

"Khương Duy truyện" chép: Gia Cát Lượng nói với Trưởng sử Trương Duệ, Tham quân Tưởng Uyển: "Khương Bá Ước trung thành, chăm chỉ, suy nghĩ thấu đáo, Lý Thiệu, Mã Lương cũng không sánh được, quả là kẻ sĩ đất Lương Châu". Lại khen "Khương Bá Ước có kiến thức về quân sự, lại gan dạ, hiểu đạo lý, được lòng binh sĩ. Người này có lòng với Hán thất, tài cán hơn người. Trước tiên để hắn huấn luyện 5, 6 ngàn quân tinh nhuệ, giao việc quân sự cho hắn, rồi dẫn về cung diện kiến Thiên tử". Từ đó có thể thấy, Gia Cát Lượng sau khi quan sát xem xét kỹ Khương Duy, nhận thấy ông tài trí hơn người nên mới trọng dụng.

3. Triệu Vân

Triệu Vân (168 - 229), tự Tử Long là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng võ nghệ dũng mãnh, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".

Chiến tích nổi bật nhất của Triệu Vân là từng 2 lần xông pha cứu được ấu chúa Lưu Thiện. Là vị tướng có tài năng xuất chúng và tấm lòng tận trung nên ông luôn được triều đình Thục Hán tin tưởng. Chức vụ của ông tuy không cao bằng 4 tướng kia, nhưng ông lại có được vinh dự mà nhiều tướng lĩnh khác không có được, đó là được phong làm "Trung hộ quân". Đây là chức vụ thống lĩnh cấm quân bảo vệ nơi ở của nhà vua, chỉ có những tướng lĩnh vô cùng được tin tưởng mới được giao cho trọng trách này.

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách- Ảnh 4.

Gia Cát Lượng rất coi trọng mãnh tướng Triệu Vân trí dũng song toàn. (Ảnh: Sohu)

Gia Cát Lượng rất coi trọng Triệu Vân trí dũng song toàn. Đêm trước trận Xích Bích, sau khi "mượn gió Đông", Gia Cát Lượng nhờ Triệu Vân tiếp ứng nên thoát. Khi Lưu Bị sang Đông Ngô đón dâu, Gia Cát Lượng cũng yên tâm giao việc bảo vệ cho Triệu Vân, Triệu Vân cũng không phụ ủy thác để giúp mưu kế của Gia Cát Lượng thành công.

Triệu Vân luôn là cánh tay phải của Gia Cát Lượng trong suốt cuộc chinh phạt các bộ tộc thiểu số ở phía nam (nay là tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Năm 227, Triệu Vân cùng Gia Cát Lượng tập kết quân đội ở Hán Trung chuẩn bị đánh Ngụy. Triệu Vân khi đó đã già, nhưng vẫn tháp tùng Gia Cát Lượng ra trận. Dù ra quân thất bại, Gia Cát Lượng không hề trách móc, lại cho rằng nhờ Triệu Vân mà các binh sĩ rút lui kỷ luật, hạn chế tổn thất.

4. Vương Bình

Vương Bình (183-248) là tướng lĩnh thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc, lần lượt phục vụ 2 phe Tào Ngụy và Thục Hán. Từ khi phục vụ nhà Thục Hán, ông là một viên tướng tâm phúc, lập nhiều công lao cho nhà Thục Hán.

Thực lực của Vương Bình được nâng lên tầm cao mới sau khi Lưu Bị qua đời và Gia Cát Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân đánh Ngụy. Quân Thục từ Kỳ Sơn, Khổng Minh sai Mã Tốc làm chánh tướng, Vương Bình làm phó tướng ra trấn thủ Nhai Đình. Đây là vùng trọng yếu chiến lược.

Mã Tốc vì chủ quan khinh địch, mắc sai lầm dẫn đến bị tướng Ngụy là Trương Cáp đánh bại. Trong khi đó, Vương Bình chiến đấu anh dũng, khiến quân Ngụy không dám ồ ạt tiến công.

4 mãnh tướng được Gia Cát Lượng khen hết lời: Quan Vũ, Trương Phi không có trong danh sách- Ảnh 5.

Gia Cát Lượng để lại những lời dặn dò cuối cùng, chỉ rõ Vương Bình là một trong những người cần phải được giữ lại và trọng dụng. (Ảnh: Sohu)

Sau khi quân Thục rút khỏi Nhai Đình, Mã Tốc bị tội chết, Vương Bình được ban thưởng, thăng chức vượt bậc, thống lĩnh 5 cánh quân.

Năm 231, trong lần Bắc phạt thứ 4, Gia Cát Lượng bao vây Kỳ Sơn, lệnh cho Vương Bình phụ trách vòng vây phía nam. Tư Mã Ý sai Trương Cáp đem quân tấn công vào vị trí Vương Bình chốt chặn, nhưng không thể tìm được sơ hở, đành rút lui.

Trước khi qua đời năm 234, Gia Cát Lượng để lại những lời dặn dò cuối cùng, chỉ rõ Vương Bình là một trong những người cần phải được giữ lại và trọng dụng. Điều này chứng tỏ Gia Cát Lượng vô cùng coi trọng tài năng của Vương Bình.

Năm 244, Vương Bình thống lĩnh 3 vạn quân ở Hán Trung, đối phó với 10 vạn quân Ngụy do Tào Sảng chỉ huy.

Vương Bình quyết trấn giữ cửa ải, kết hợp viện binh đánh bại Tào Sảng.

*Nguồn: Sina, Sohu

Nguyệt Phạm

Cùng chuyên mục

55 quốc gia mạnh tay cấm xuất khẩu "hàng nóng" sang Trung Quốc: Bắc Kinh im lặng bất thường

Chủ nhật, 03/03/2024 06:55
NYT cho hay, Bắc Kinh đã im lặng một cách bất thường trước lệnh cấm của 55 quốc gia này dù vẫn lên tiếng chỉ trích các biện pháp khác nhằm ngăn chặn dòng hàng hóa vào trong nước.

Cơ hội vàng cho giới trẻ với ngành công nghiệp có thể giúp Việt Nam tạo đột phá

Chủ nhật, 03/03/2024 06:53
Ngành công nghiệp có giá trị hàng trăm tỷ USD này Việt Nam có đủ năng lực phát triển và tạo ra sự đột phá.

Một thứ xuất hiện như "thùng nước lạnh đổ xuống đầu" Trung Quốc: Hóa ra còn thua kém thế giới xa lắm!

Chủ nhật, 03/03/2024 06:35
Chỉ vài năm trước, Trung Quốc hình dung bản thân sẽ thống trị cuộc đua mới trên toàn cầu. Nhưng giờ đây, họ nhận ra khoảng cách giữa mình với thế giới còn quá xa.

4 kiểu tập luyện giúp phòng đau tim, đột quỵ, chỉ tốn 15 phút/ngày: Tập từ sớm tim mạch sẽ rất biết ơn

Chủ nhật, 03/03/2024 06:25
Các chuyên gia đã tiết lộ 4 bài tập đơn giản chỉ tốn 15 phút/ngày nhưng có thể ‘cắt giảm’ đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Vừa thắng trận đầu cùng HAGL, HLV Vũ Tiến Thành lớn tiếng chê lứa "con cưng" của bầu Đức

Chủ nhật, 03/03/2024 06:21
HLV Vũ Tiến Thành cho rằng lứa Công Phượng thắng dễ, thua cũng dễ vì khả năng phòng thủ kém.
     
Nổi bật trong ngày

Nữ phi công đầu tiên ở Việt Nam lái dòng máy bay phản lực: Xinh như Hoa hậu, 23 tuổi đã là cơ phó

Thứ 7, 02/03/2024 07:08
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp, nhỏ nhắn, mỏng manh, nhưng Trang Nhung đã vượt qua những yêu cầu khắt khe để trở thành cơ phó khi tuổi đời còn rất trẻ.

Vụ VĐV Phạm Như Phương tố bị "thu phế" tiền thưởng: “Cách chức” 4 huấn luyện viên

Thứ 7, 02/03/2024 10:10
Cục trưởng Thể dục Thể thao (TDTT) Đặng Hà Việt xác nhận đã cho thôi công tác huấn luyện với 4 HLV.

Người phụ nữ ở Tây Ninh trúng số 34 tỷ: “Tôi thấy bình thường, vui nhưng không đến mức mất ăn mất ngủ”

Thứ 7, 02/03/2024 12:06
Chị Thanh trúng tổng cộng 14 tờ vé số độc đắc, mỗi giải 2 tỷ đồng và 126 tờ trúng giải khuyến khích.

Loại bã từ đồ uống nhiều người dùng xong đều vứt đi, thực tế có cực nhiều công dụng trong việc dọn nhà

Thứ 7, 02/03/2024 15:31
Nhiều gia đình đang bỏ đi loại bã này hàng ngày mà không hề biết thực tế việc này là vô cùng lãng phí.

Trẻ xem tivi có về tư duy và năng lực khác biệt nhw thế nào? Câu trả lời khiến cha mẹ sững sờ

Thứ 7, 02/03/2024 19:22
Thời nay, tivi là thứ không thể thiếu trong mọi gia đình và là nguồn vui của nhiều trẻ nhỏ. Nhưng lạm dụng tivi khiến trí nsxo trẻ chịu những tác hại không ngờ.
xe.nguoiduatin.vn