Made in Vietnam

Made in Vietnam
Laptop HP không còn độc quyền “Made in China”

Laptop HP không còn độc quyền “Made in China”

Thứ 5, 14/09/2023 13:02
HP đang muốn thực hiện những thay đổi chiến lược quan trọng cho việc sản xuất laptop, bắt đầu bằng việc chuyển quốc gia nơi chúng được sản xuất. Vì vậy, khả năng thời gian tới, Laptop HP không còn độc quyền “Made in China”.
Xem thêm...